LOPD

TRACTAMENT DE DADES I DE LA IMATGE A LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER LA PENYA.

A la PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE tractem les dades de caràcter personal segons s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia Dels Drets Digitals (LOPDGDD). En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i en l’article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
Responsable del tractament: PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE NIF: G43208719 Av. Generalitat, 32 Esc B , 1º 1ª – 43740 – Móra d’Ebre (Tarragona) Telèfon: 679647723 info@riberabike.cat
Finalitat del tractament: Tractarem les seves dades personals per a la correcta gestió de l’activitat, publicació de llistats classificatoris i les imatges per a fer difusió de les activitats.
Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l’interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les seves dades seran tractades per PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE i, si es necessari, per entitats col·laboradores o prestadores de servei.
Legitimació: Les seves dades seran tractades en base el seu consentiment, el qual es sol·licita en el present document.
Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, per escrit, a l’adreça de correu: info@riberabike.cat, havent-se d’identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.
Imatges: L’informem que dins del marc de l’activitat on s’inscriu es captaran imatges i poden ser publicades per a fer-ne difusió.
El dret a la imatge personal està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge personal. Participant autoritza la publicació de les imatges a PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE, de manera gratuïta i sense límit temporal ni geogràfic, incloent-hi, a més, l’autorització per a publicar el nom i cognom per a la seva difusió o explotació comercial, en qualsevol suport o format (Intranet, pàgina web, comunicacions comercials per via electrònica, revistes, xarxes socials, mitjans de comunicació, etc.) i per la reproducció, exhibició i comunicació pública, tan fotogràfica, televisiva, videogràfica, impresa, per Internet i/o xarxes socials. L’exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE o una altra empresa delegada, sigui a través de càmeres o videocàmeres, on resulti clarament identificable, estarà limitat al conjunt d’activitats desenvolupades per PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE qui es compromet a adoptar en tot moment les oportunes mesures de seguretat per a evitar l’accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.
Inscrivint-se a les seves activitats autoritza a la PENYA CICLISTA RIBERA D’EBRE la publicació de les seves dades i imatges captades dins el marc de l’activitat.
Declaració responsable: Declaro de forma voluntària que em subscric sota la meva responsabilitat. Entenc que participar en un esdeveniment esportiu comporta un risc i que estic en perfecte estat físic i de salut, sense patir cap condició, malaltia, lesió o afecció que desaconselli la meva participació en aquest tipus d’esdeveniments, així com adequadament entrenat per a participar.

Translate »